« vissza a keresési eredmény listához  
LINDÁNICSC: 0053 (2016 november)
gamma-1,2,3,4,5,6-Hexaklórciklohexán
gamma-BHC
gamma-HCH
CAS #: 58-89-9
ENSZ #: 2761
EINECS #: 200-401-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza ha a formulációk tűz/robbanásveszélyes oldószert tartalmaznak.      A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! SZOPTATÓ NÕK EXPOZÍCIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Továbbá: lásd Lenyelés.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasmenés. Fejfájás, Szédülés. Remegés. Görcsök.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni, kivéve, ha görcsök jelentkeznek. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Pihenés. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék, vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel és védőkesztyű. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható nem-fém tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve mérgező
Belégzése ártalmas .
Rákot okozhat
Okozhat károsodást a szoptatott gyermekben
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja az idegrendszert, a csontvelőt és a májat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
LINDÁN ICSC: 0053
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve klórt (lásd ICSC 0126), sósavat (lásd ICSC 0163) és foszgént (lásd ICSC 0007). Reagál bázisokkal. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat és triklórbenzolokat (lásd ICSCs 0344, 1049 és 1222). 

Képlet: C6H6Cl6
Molekulatömeg: 290.8
Forráspont: 323° C
Olvadáspont: 113° C
Sűrűség: 1.9 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.0007 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.0012
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.61 - 3.72  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat görcsöket. Az expozíció okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre, a csontvelőre és a májra. Az anyag emberi rákkeltő. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 mg/m3, mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: (inhalálható frakció): 0.1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban, pl. a halakban és a tengeri eredetű élelemben. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
Lásd ICSC 0487, 0795 és 0796. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 192).
ÁK: 0,1 mg/m³, CK: 0,8 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-043-00-6; VESZÉLY; H301 H332 H312 H373 H362 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 20/21-25-48/22-64-50/53; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019