« vissza a keresési eredmény listához  
ÓLOMICSC: 0052 (2019 november)
Ólom fém
Plumbum
CAS #: 7439-92-1
ENSZ #: 3077 (k.m.n.)
EINECS #: 231-100-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.      Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fémes íz. Hasi fájdalom. Fejfájás. Zavartság. Álmosság. Öntudatlanság. Görcsök.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
VESZÉLY
Feltételezhetően rákot okoz
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
A szoptatott gyermeket károsíthatja
Károsítja a szerveket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
ÓLOM ICSC: 0052
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
KÉK EZÜSTFEHÉR ~ SZÜRKE POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevítve mérgező füstök keletkeznek. Reagál erős oxidálószerekkel és erős savakkal. Ez mérgezés, tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: Pb
Atomtömeg: [207.2]
Forráspont: 1740° C
Olvadáspont: 327.5° C
Sűrűség: 11.34 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/l: (gyakorlatilag oldhatatlan) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Nagy koncentrációk inhalációja okozhat több-szervi hatást. Lásd Akut Veszélyek/Tünetek. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre, a csontvelőre, az idegrendszerre és a vesére. Okozhat vérszegénységet, agyvelőbántalmat (pl. görcsöket), perifériás idegbetegséget, hasi görcsöket, vesekárosodást, szív- érrendszeri rendellenességeket és hallásvesztést. Lásd Megjegyzések. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Toxikus hatása van az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 mg/m3, mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3A.
EU-OEL: (kötelező): 0.15 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés lehet szükséges
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 243 - Ólom és szervetlen vegyületei- Pb-ra számítva).
ÁK: 0.1 mg/m³; resp.: 0,05 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vér ólom: 1,5 mikromol/liter (férfiak és 45 évnél idõsebb nők); 1,0 mikromol/liter (45 évnél fiatalabb nők).
Előszűrésre: Vér Cink-protoporfirin: 100 mikromol/mol hem (férfiak és 45 évnél idõsebb nők); 80 mikromol/mol hem (45 évnél fiatalabb nők).
Mintavétel ideje: nem kitikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 082-001-00-6; VESZÉLY; H360Df H332 H302 H373 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09; Megjegyzés: A1.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019