« vissza a keresési eredmény listához  
1,1,2-TRIKLÓR-1,2,2-TRIFLUORETÁNICSC: 0050 (2002 július)
Triklórtrifluoretán
CFC 113
R 113
CAS #: 76-13-1
EINECS #: 200-936-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szabálytalan pulzus. Zavartság. Álmosság. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve fémektől és ötvözetektől. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
1,1,2-TRIKLÓR-1,2,2-TRIFLUORETÁN ICSC: 0050
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, ILLÉKONY FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Így mérgező és maró sósav (lásd ICSC 0163), foszgén (lásd ICSC 0007), hidrogén-fluorid és karbonil-fluorid (lásd ICSC 0633) gázok képződnek. Hevesen reagál fémporokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a magnéziumot és ötvözeteit. 

Képlet: C2Cl3F3 / Cl2FCCClF2
Molekulatömeg: 187.4
Forráspont: 48° C
Olvadáspont: -36° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.56
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.02
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 36
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 3.0
Öngyulladási hőmérséklet: 680° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.30  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a szív-érrendszerre és a központi idegrendszerre. Okozhat szív rendellenességet és központi idegrendszeri depressziót. Az expozíció okozhat tudati szint csökkenést. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben fulladást okozhat a levegő oxigén tartamának csökkenése következtében. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1000 ppm mint TWA; 1250 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 3900 mg/m³, 500 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Kerülje el az anyag környezetbe engedését, mert károsítja az ózon réteget. 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019