« vissza a keresési eredmény listához  
FLUORICSC: 0046 (2001 október)
CAS #: 7782-41-4
ENSZ #: 1045
EINECS #: 231-954-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik sok anyaggal. Lásd Kémiai veszélyek.  NEM érintkezhet vízzel, gyúlékony anyagokkal vagy redukálószerekkel.    Víz használata TILOS! A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni. Lásd Megjegyzések.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! Védett helyzetből oltsa a tüzet! Lásd Megjegyzések. 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Torokfájás. Légszomj. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 5.1 és 8 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
FLUOR ICSC: 0046
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SÁRGA SŰRITETT GÁZ 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Hevesen reagál vízzel. Ezzel mérgező és maró ózon gőzöket (lásd ICSC 0068) és hidrogén-fluoridot (lásd ICSC 0283) képez. Hevesen reagál ammóniával, fémekkel, oxidálószerekkel és sok más anyaggal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: F2
Molekulatömeg: 38.0
Forráspont: -188° C
Olvadáspont: -219° C
Oldékonyság vízben: reakció
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag nagyon maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Ezen gáz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A folyadék fagyási sérülést okozhat. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; 2 ppm mint STEL.
EU-OEL: 1.58 mg/m³, 1 ppm mint TWA; 3.16 mg/m³, 2 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál tűzoltó anyagokkal, mint a víz.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
A szivárgó palackot NE locsolja vízzel (a palack korrodálódásának megelőzése érdekében).
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 133).
ÁK: 1,58 mg/m³, CK: 3,16 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 009-001-00-0; VESZÉLY; H270 H330 H314; Piktogram: GHS04 GHS03 GHS06 GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, C; R: 7-26-35; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019