« vissza a keresési eredmény listához  
ETANOL (VÍZMENTES)ICSC: 0044 (2018 május)
Etil-alkohol
CAS #: 64-17-5
ENSZ #: 1170
EINECS #: 200-578-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Fáradtság. Álmosság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Száraz bőr.  Védő ruházat. Kötény. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égő érzés.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Fejfájás, Zavartság. Szédülés. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Szellőztetés. TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot inert adszorbenssel kell felitatni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve ártalmas
Súlyos szemirritációt okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a szerveket 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve : lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
ETANOL (VÍZMENTES) ICSC: 0044
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Lassan reagál kálcium-hipoklorittal, ezüst-oxiddal és ammóniával. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, mint salétromsav, ezüst-nitrát, higany-nitrát és magnézium-perklorát. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: CH3CH2OH / C2H6O
Molekulatömeg: 46.1
Forráspont: 78° C
Olvadáspont: -114 ° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.79
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 5.8
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.03
Lobbanáspont: 12.0 ° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 400° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.1-27.7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.32
Viszkozitás: 1.074 mPa/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. A gőz nagy koncentrációban irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a felső légutakra és a központi idegrendszerre. Okozhat irritációt, fejfájást, fáradtságot és koncentráció hiányt. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1000 ppm mint STEL; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: 380 mg/m³, 200 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(4); rákkeltő kategória: 5; terhességi kockázati csoport: C; csírasejt mutagén csoport:

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait megfelelően vizsgálták, de semmilyen jelentős hatást nem észleltek. 

MEGJEGYZÉSEK
A terhesség alatti alkohol fogyasztás káros hatással lehet a születendő gyermekre.
Az etanol krónikus fogyasztása májzsugort és rákot okozhat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi leveőõben megengedett határértékek: (Sorszám: 116).
ÁK: 1900 mg/m³, CK: 3800 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-002-00-5; VESZÉLY; H225; Piktogram: GHS02.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019