« vissza a keresési eredmény listához  
EPIKLÓRHIDRINICSC: 0043 (2015 június)
1-Klór-2,3-epoxipropán
gamma-Klórpropilénoxid
(Klórmetil)oxirán
CAS #: 106-89-8
ENSZ #: 2023
EINECS #: 203-439-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  31° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  31° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Fejfájás. Nehézlégzés. Hányinger. Légszomj. Hányás. Remegés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Égő érzés. Hólyagok. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. A ruházatot zárható tegye tartályba. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Fájdalom. Vörösség. Látásvesztés. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Égések a szájban és a torokban. Fejfájás, Hányinger. Hányás. Hasmenés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccorrcancer;health haz
VESZÉLY
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Genetikai károsodást okozhat
Rákot okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól, bázisoktól, alumíniumtól, cinktől, aminoktól és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
EPIKLÓRHIDRIN ICSC: 0043
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizál hevítés következtében vagy erős savak és bázisok hatására. Égéskor hidrogén-klorid (lásd ICSC 0163) és klór (lásd ICSC 0126) mérgező és maró füstjeit képezi. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Hevesen reagál alumíniummal, cinkkel, alkoholokkal, fenolokkal, aminokkal (különösen anilinnel) és szerves savakkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja az acélt, víz jelenlétében. 

Képlet: C3H5ClO
Molekulatömeg: 92.5
Forráspont: 116° C
Olvadáspont: -48° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 6
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1.6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.2
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.05
Lobbanáspont: 31° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 385° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.8-21
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.26  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. A gőz inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, a vesére és a májra. Okozhat görcsöket, vesekárosodást és májkárosodást. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a vesére, a májra és a tüdőre. Okozhat kóros működést. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 ppm mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3B.
EU-OEL: 1.9 mg/m³ mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 184).
ÁK: 1,9 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), m (maró hatású anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag),k (rákkeltő: 1/B)
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-026-00-6; VESZÉLY; H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317; Piktogram: GHS02 GHS06 GHS08 GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-10-23/24/25-34-43; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019