« vissza a keresési eredmény listához  
DIETILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-ÉTERICSC: 0040 (2004 április)
2-(2-Metoxietoxi)etanol
DEGME
Metil-diglikol
CAS #: 111-77-3
EINECS #: 203-906-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  93° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  93° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
DIETILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-ÉTER ICSC: 0040
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C5H12O3 / CH3O(CH2)2O(CH2)2OH
Molekulatömeg: 120.2
Forráspont: 193° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.04
Oldékonyság vízben: nagyon jó
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 30
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.001
Lobbanáspont: 93° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 215° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.6-18.1
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.14/-0.93 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
EU-OEL: 50.1 mg/m³, 10 ppm mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 216).
ÁK: 50.1 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-107-00-6; FIGYELMEZTETÉS; H361d; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 63; S: (2)-36/37 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019