« vissza a keresési eredmény listához  
1,4-DIKLÓRBENZOLICSC: 0037 (2018 május)
p-Diklórbenzol
PDCB
CAS #: 106-46-7
ENSZ #: 3077
EINECS #: 203-400-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  66° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  66° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést! Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Álmosság. Fejfájás. Hányinger. Légszomj. Hányás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
FIGYELEM
Lenyelve ártalmas
Súlyos szemirritációt okoz
Feltételezhetően rákot okoz
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
1,4-DIKLÓRBENZOL ICSC: 0037
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező és maró füstöket képez, beleértve hidrogén-kloridot (lásd ICSC 0163) és foszgént (lásd ICSC 0007). Hevítve mérgező füstök keletkeznek. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C6H4Cl2
Molekulatömeg: 147
Forráspont: 174° C
Olvadáspont: 53° C
Sűrűség: 1.2 g/cm³
Oldékonyság vízben, mg/l 20° C-on: 49 (gyakorlatilag oldhatatlan)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 170
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.08
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 66° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.7-5.9
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.37
Öngyulladási hőmérséklet: 640° C
Viszkozitás: 0.73 mPa/s 70° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a légutakat és a bőrt. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat hemolitikus anémiát. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra, a központi idegrendszerre, a vérre és a tüdőre. Okozhat májfunkció károsodást, neuropátiát és vérszegénységet. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: 12 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 12 mg/m³, 2 ppm mint TWA; 60 mg/m³, 10 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 90).
ÁK: 12 mg/m³, CK: 60 mg/m³. Jellemző tulajdonság: b (bőrön át is felszívódó).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-035-00-2; FIGYELMEZTETÉS; H351 H319 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 36-40-50/53; S: (2)-36/37-46-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019