« vissza a keresési eredmény listához  
DIBUTIL-FTALÁTICSC: 0036 (2002 július)
1,2-Benzoldikarbonsav-dibutilészter
Di-n-butil-ftalát
CAS #: 84-74-2
ENSZ #: 3082
EINECS #: 201-557-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon habot, száraz port, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot vermikulittel, homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
DIBUTIL-FTALÁT ICSC: 0036
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA VISZKÓZUS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Ezzel mérgező és irritáló füstöket (ftálsav-anhidrid - lásd ICSC 0315) képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C16H22O4 / C6H4(COOC4H9)2
Molekulatömeg: 278.3
Forráspont: 340° C
Olvadáspont: -35° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.05
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.001
Gőznyomás, kPa 20° C-on: <0.01
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 9.58
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 157° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 402° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.5-~2.5 (235° C-on)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.72  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 mg/m3, mint TWA.
MAK: 0.58 mg/m³, 0.05 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-318-00-4; VESZÉLY; H360Df H400; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 61-62-50; S: 53-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019