« vissza a keresési eredmény listához  
2,4-DICSC: 0033
2,4-Diklórfenoxiecetsav
2,4-D-sav
2005 október
CAS #: 94-75-7
ENSZ #: 3077
EINECS #: 202-361-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    NEM érintkezhet oxidálószerekkel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Hányinger. Gyengeség. Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Hasmenés. Fejfájás, Hányinger. Hányás. Gyengeség. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett műanyag tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
2,4-D ICSC: 0033
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTALYOK VAGY FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve sósavat. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a bevonatok egyes formáit és a fémeket. 

Képlet: C8H6Cl2O3 / Cl2C6H3OCH2COOH
Molekulatömeg: 221.0
Forráspont: Normál nyomáson nincs; lebomlik hevítésre
Olvadáspont: 140° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.7-0.8
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.031 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.01 (elhanyagolható)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.81  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt, a légutakat és a szemet. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat idegrendszeri hatást. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (inhalálható frakció): 10 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (inhalálható frakció): 2 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
2,4-D is a chlorophenoxy-herbicide which, as a group, has been classified by IARC (1987) as possibly carcinogenic to humans, but the data on this specific substance are inconclusive.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 120).
ÁK: 1 mg/m³, CK: 4 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; H: 22-37-41-43-52/53; S: (2)-24/25-26-36/37/39-46-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018