« vissza a keresési eredmény listához  
KLOROFORMICSC: 0027 (2000 november)
Triklórmetán
Metán-triklorid
CAS #: 67-66-3
ENSZ #: 1888
EINECS #: 200-663-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Lásd Megjegyzések. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! SERDÜLŐK ÉS GYERMEKEK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Hányinger. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Száraz bőr.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KLOROFORM ICSC: 0027
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ ILLÉKONY, SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Így mérgező és maró sósav (lásd ICSC 0163), foszgén (lásd ICSC 0007) és klór (lásd ICSC 0126) füstöket képez. Hevesen reagál erős bázisokkal, erős oxidálószerekkel és egyes fémekkel, mint alumínium, magnézium és cink. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagokat, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: CHCl3
Molekulatömeg: 119.4
Forráspont: 62° C
Olvadáspont: -64° C
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.8
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 212
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.12
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.97  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, a májra és a vesére. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra és a vesére. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: 2.5 mg/m³, 0.5 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 10 mg/m³, 2 ppm mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Gyúlékonnyá válik kismennyiségű tűzveszélyes anyag hozzáadásával vagy a levegő oxigén tartalmának növekedésével.
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 185).
ÁK: 10 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át felszívódó anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-006-00-4; VESZÉLY; H351 H361d H311 H202 H372 H319 H315; Piktogram: GHS06 GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 22-38-40-48/20/22; S: (2)-36/37 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019