« vissza a keresési eredmény listához  
4-KLÓRANILINICSC: 0026 (2001 október)
Klóraminobenzol, p-
Klóranilin, p-
CAS #: 106-47-8
ENSZ #: 2018
EINECS #: 203-401-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Kék ajkak, körmök és bőr. Zavartság. Görcsök. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Öntudatlanság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: P3 szűrőbetétes légzőkészülék mérgező részecskék ellen és vegyvédelmi öltözet. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
4-KLÓRANILIN ICSC: 0026
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat és nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C6H6ClN / ClC6H4NH2
Molekulatömeg: 127.6
Forráspont: 232° C
Olvadáspont: 69-72.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.4
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.39
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 120-123° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 685° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.8  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet vörösvérsejtekre. Okozhat vérsejt károsodást és methemoglobin képződést. Orvosi megfigyelés ajánlott. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a lépre. Kísérleti állatokban észleltek tumorokat, de lehet, hogy embernél ennek nincs jelentősége. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 180).
ÁK: 0,2 mg/m³, CK: 0,8 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag), k (rákkeltő: 1/B)).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 082-004-00-2; VESZÉLY; H350 H331 H311 H301 H317 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-23/24/25-43-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019