« vissza a keresési eredmény listához  
SZÉN-MONOXIDICSC: 0023 (2007 április)
Szén-oxid
CAS #: 630-08-0
ENSZ #: 1016
EINECS #: 211-128-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben szén-dioxiddal, vízpermettel, porral oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Zavartság. Szédülés. Hányinger. Gyengeség. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr      
Szem      
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket belégzés révén
Károsítja a vért belélegezve
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a vért és a központi idegrendszert 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
SZÉN-MONOXID ICSC: 0023
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN IZTELEN SZINTELEN SŰRITETT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. A gáz könnyen áthatol a falakon és a menyezeten. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagálhat oxigénnel, acetilénnel, klórral, fluorral vagy nitrogén-oxiddal. 

Képlet: CO
Molekulatömeg: 28.0
Forráspont: -191° C
Olvadáspont: -205° C
Oldékonyság vízben, ml/100ml 20° C-on: 2.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 0.97
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 605° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 12.5-74.2
Minimális gyulladási energia: <0.3mJ 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat karboxihemoglobinémiát és szív rendellenességet. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a szív-érrendszerre és a központi idegrendszerre. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 25 ppm mint TWA; BEI van.
MAK: 35 mg/m³, 30 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: B.
EU-OEL: 23 mg/m³, 20 ppm mint TWA; 117 mg/m³, 100 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A szén-monoxid a szén, olaj, fa tökéletlen égésének terméke.
Jelen van a jármű kipufogogázban és a dohányfüstben.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga nem figyelmeztet, ha toxikus koncentrációk vannak jelen.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 280).
ÁK: 23 mg/m³, CK: 117 mg/m³.
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vér CO-Hb: 5 % (az össz Hb %-ában), Mintavétel ideje: Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 006-001-00-2; VESZÉLY; H220 H360D H331 H372; Piktogram: GHS02 GHS04 GHS06 GHS08; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, T; R: 12-23-48/23-61; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019