« vissza a keresési eredmény listához  
SZÉN-DISZULFIDICSC: 0022 (2000 április)
Szén-biszulfid
Szén-szulfid
CAS #: 75-15-0
ENSZ #: 1131
EINECS #: 200-843-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet forró felületekkel.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Légszomj. Hányás. Gyengeség. Ingerlékenység. Hallucináció.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Száraz bőr. Vörösség. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Tilos bármivel itatni! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
SZÉN-DISZULFID ICSC: 0022
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Robbanhat hevítésre. Az anyag spontán meggyulladhat forró felületekkel és levegővel érintkezve. Így mérgező kén-dioxid (lásd ICSC 0074) füstöket képez. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: CS2
Molekulatömeg: 76.1
Forráspont: 46° C
Olvadáspont: -111° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.26
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.2
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 48
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.63
Lobbanáspont: -30° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 90° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1-50
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.84  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció okozhat tudati szint csökkenést. Az expozíció 200 és 500 ppm között, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a szív-érrendszerre és az idegrendszerre. Okozhat koszorúér betegséget, súlyos idegi-magatartási hatást, sokideg gyulladást és pszichózist. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
MAK: 16 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: B.
EU-OEL: 15 mg/m³, 5 ppm mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 279).
ÁK: 15 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 006-003-00-3; VESZÉLY; H225 H361fd H372 H319 H315; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, T; R: 11-36/38-48/23-62-63; S: (1/2)-16-33-36/37-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019