« vissza a keresési eredmény listához  
1,3-BUTADIÉNICSC: 0017 (2017 április)
Divinil
Viniletilén
CAS #: 106-99-0
ENSZ #: 1010 (stabilizált)
EINECS #: 203-450-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel), ha folyadék állapotú.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben vízpermettel, porral, szén-dioxiddal, habbal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Álmosság.  Használjon zárt rendszert és szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen arcvédőt.  FAGYMARÁS ESETÉN: öblítsen bőséges vízzel. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Zárja el a palackot, ha lehetséges! Zárja le a területet, míg a gáz eloszlik. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cylinder;gasflam;flamecancer;health haz
VESZÉLY
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Rákot okozhat
Genetikai károsodást okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Csak stabilizálva tárolható. Tűzbiztos módon. Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól és élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Lásd Fizikai Veszélyek Vegye figyelembe a gyártó helyes tárolási körülményekre vonatkozó előirásait. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Csak stabilizált állapotban szállítható. 
1,3-BUTADIÉN ICSC: 0017
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak, elzárva a szelepeket. 

Kémiai veszélyek
Levegőn az anyag peroxidokat képezhet, robbanásszerű polimerizációt indítva el. Az anyag polimerizálhat melegítés hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Lebomlik robbanásszerűen gyors hevítésre nyomás alatt. Élénken reagál oxidálószerekkel és sok más anyaggal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok műanyagot és a gumi egyes formáit. 

Képlet: C4H6 / CH2=(CH)2=CH2
Molekulatömeg: 54.1
Forráspont: -4° C
Olvadáspont: -109° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.6
Oldékonyság vízben, g/100ml: 0.1 (nem oldódik)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 245
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.9
Lobbanáspont: -76° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 414° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.1-16.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.99  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag nagy koncentrációban irritálja a szemet és a légutakat. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Nagy koncentrációk inhalációja okozhat a központi idegrendszer depresszióját. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a csontvelőre. Az anyag emberi rákkeltő. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint TWA; A2 (gyanított emberi rákkeltő).
EU-OEL: 2.2 mg/m³, 1 ppm mint TWA.
MAK: rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport:

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 38).
ÁK: 2,2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), k (rákkeltő: 1/A).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-013-00-X; VESZÉLY; H220 H350 H340; Piktogram GHS02 GHS08; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, T; R: 45-46-12; S: 53-45; Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019