« vissza a keresési eredmény listához  
BENZOLICSC: 0015 (2016 november)
Ciklohexatrién
CAS #: 71-43-2
ENSZ #: 1114
EINECS #: 200-753-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatát okozza. Lásd Kémiai veszélyek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon habot, vízpermetet, szén-dioxidot, port.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Hányinger. Légszomj. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Száraz bőr. Vörösség. Fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Torokfájás. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecancer;health hazexcl mark;warn
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelés közben a légutakba kerülve halálos lehet
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Genetikai károsodást okozhat
Rákot okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a csontvelőt és a központi idegrendszert
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, oxidálószerektől és halogénektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BENZOL ICSC: 0015
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál oxidálószerekkel, salétromsavval, kénsavval és halogénekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagokat és a gumit. 

Képlet: C6H6
Molekulatömeg: 78.1
Forráspont: 80° C
Olvadáspont: 6° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.88
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.18
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 10
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.7
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.2
Lobbanáspont: -11° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 498° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.2-8.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.13  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat tudati szint csökkenést. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat eszméletlenséget és halált. Lenyelés közben az anyag könnyen a légutakba jut, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre és az immunrendszerre. Az anyagnak hatása lehet a csontvelőre. Okozhat vérszegénységet. Az anyag emberi rákkeltő. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 ppm mint TWA; 2.5 ppm mint STEL; (bőr); A1 (bizonyított emberi rákkeltő); BEI van.
EU-OEL: 3.25 mg/m³, 1 ppm mint TWA; (bőr).
MAK: rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A; bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A benzol akut mieloid /akut nem-limfocitás leukémiát okoz. Pozitív összefüggést figyeltek meg a benzol expozíció és az akut limfocitás/krónikus limfocitás leukémia, multiplex mieloma, és nem-Hodgkin limfoma között. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 32).
ÁK: 3,25 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlõ anyag), k(rákkeltő: 1/A)
3 sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet S-fenil-merkaptursav; 0,22 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel időzítése: Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-020-00-8; VESZÉLY; H225 H350 H340 H304 H319 H315; Piktogram: GHS02 GHS089 GHS07; Megjegyzés: E.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, T; R: 45-46-11-36/38-48/23/24/25-65; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019