« vissza a keresési eredmény listához  
ANTIMON-TRIOXIDICSC: 0012 (2013 október)
Diantimon-trioxid
Antimon(III)-oxid
Antimon-szeszkvioxid
Fehér antimon
Antimonvirág
CAS #: 1309-64-4
ENSZ #: (lásd Megjegyzések)
EINECS #: 215-175-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Hányinger. Torokfájás. Hányás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Torokfájás. Hányás. Égő érzés a gyomorban. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
FIGYELEM
Feltételezhetően rákot okoz
Enyhe bőrirritáló hatású 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ANTIMON-TRIOXID ICSC: 0012
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOS SZAGTALAN POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Bizonyos körülmények között reagál hidrogénnel. Ezzel nagyon mérgező gázt (stibin) képez. 

Képlet: Sb2O3
Molekulatömeg: 291.5
Forráspont: 1550° C (részben szublimál)
Olvadáspont: 656° C
Sűrűség (24° C-on): 5.9 g/cm³
Lásd Megjegyzések.
Oldékonyság vízben, g/l 22.2° C-on: 0.0033 (nem oldódik)
Gőznyomás, Pa 574° C-on: 130  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A por ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Kísérleti állatokban észleltek tumorokat, de lehet, hogy embernél ennek nincs jelentősége. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 0.02 mg/m3, mint TWA; A2 (gyanított emberi rákkeltő).
MAK: rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az olvadáspontot oxigénhiány mellett állapították meg.
A sűrüség kristályszerkezettel változik.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen a kártyán lévő ajánlások nem vonatkoznak a gyártás közbeni gőz expozícióra.
A technikai termék szennyezőket tartalmazhat, amelyek megváltoztatják az egészségi hatásokat; további információért lásd ICSC 0013 Arzén.
SP45 speciális szabály szerint az antimon-trioxid szállítását nem szabályozzák, csak ha az arzén tartalma több, mint 0.5% Ebben az esetben ENSZ szám: 1549 (Veszély osztály 6.1 és csomagolási csoport III) alkalmazandó. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 22 - Antimon és szervetlen vegyületei - Sb-ra számítva).
ÁK: 0,5 mg/m³. Jellemző tulajdonsága: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 051-005-00-X; FIGYELMEZTETÉS; H351; Piktogram: GHS08;  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 40; S: (2)-22-36/37 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019