« vissza a keresési eredmény listához  
ANILINICSC: 0011 (2014 április)
Fenilamin
Aminobenzol
Benzolamin
CAS #: 62-53-3
ENSZ #: 1547
EINECS #: 200-539-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  76° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet oxidálószerekkel.  76° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! Lásd Megjegyzések.  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Kék ajkak, körmök és bőr. Fejfájás. Szédülés. Hányinger. Hányás. Gyengeség. Nehézlégzés. Görcsök.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr KÖNNYEN FELSZÍVÓDIK! Vörösség. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Szükség lehet oxigén adására. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések 
Szem Vörösség. Fájdalom. Szaruhártya sérülés.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Szükséges lehet oxigén belélegeztetése. A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező
Károsítja a vörösvérsejteket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a vért
Súlyos szemirritációt okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ANILIN ICSC: 0011
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, OLAJSZERŰ FOLYADÉK. MEGBARNUL, HA LEVEGŐNEK VAGY FÉNYNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 190° C felett. Így mérgező és maró nitrogén-oxid és ammónia füstöket és tűzveszélyes gőzöket képez. Reagál erős savakkal és erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a rezet és ötvözeteit. 

Képlet: C6H7N / C6H5NH2
Molekulatömeg: 93.1
Forráspont: 184° C
Olvadáspont: -6° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.02
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 3.4
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 40
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.2
Lobbanáspont: 76° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 630° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.2-11.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.94  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül gőzként is és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Lásd Megjegyzések. Az expozíció okozhat hemolízist. Okozhat hemolitikus anémiát. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat hemolítikus anémiát. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: 7.7 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C; BAT van.
EU-OEL: 7,74 mg/m³, 2 ppm mint TWA; 19,35 mg/m³, 5 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Kék ajkak, körmök és bőr esetén 100%-os oxigén kezelés válhat szükségessé, ehhez rendelkezésre kell állni a szükséges eszközöknek, utasításokkal együtt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Speciális kezelés metilénkék antidotummal nem alkalmazható terhesek és G6PD enzimhiányos személyek esetében. Az ilyen személyeknek minden érintkezést el kell kerülniük.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 20).
ÁK: 8 mg/m³, CK: 20 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag); k(rákkeltő: 2)
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet anilin 2,1 mikromol/l. Mintavétel ideje: műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-008-00-7; VESZÉLY; H351 H341 H331 H311 H301 H372 H318 H317 H400; Piktogram: GHS08 GHS05 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50; S: (1/2)-26-27-36/37/39-45-46-63-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019