« vissza a keresési eredmény listához  
TETRAETIL-ÓLOMICSC: 0008 (2003 november)
Tetraetil-ólom
Ólom-tetraetil
TEL
CAS #: 78-00-2
ENSZ #: 1649
EINECS #: 201-075-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  93° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  93° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! SERDÜLŐK ÉS GYERMEKEK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Görcsök. Szédülés. Fejfájás. Hányás. Gyengeség. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Görcsök. Hasmenés. Szédülés. Fejfájás, Hányás. Gyengeség. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és savaktól. Sötétben tartandó. Szellőztetés a padló mentén. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Súlyosan tengerszennyező. 
TETRAETIL-ÓLOM ICSC: 0008
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, VISZKÓZUS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, savakkal és halogénekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a gumit, a műanyagok egyes fajtáit és a bevonatokat. 

Képlet: Pb(C2H5)4
Molekulatömeg: 323.45
Elbomlik >110° C-on
Olvadáspont: -136.8° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.7
Oldékonyság vízben: nagyon csekély
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.027
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 8.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 93° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: ~110° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.8-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.15  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat eszméletlenséget. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 0.05 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: B 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A gázolajban kopogásgátlóként használt tetraetil-ólom szennyezésként etilén-dibromidot és etilén-dikloridot is tartalmaz.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga és a foglalkozási expozíciós határérték közötti viszony nem adható meg.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 244).
ÁK: 0,05 mg/m³, CK: 0,2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 082-002-00-1; VESZÉLY; H360Df H330 H310 H300 H373 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: A1.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 61-26/27/28-33-50/53-62; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: A, E, 1 készítményekre 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019