« vissza a keresési eredmény listához  
FOSZGÉNICSC: 0007 (2013 október)
Karbonil-klorid
Karbon-diklorid
CAS #: 75-44-5
ENSZ #: 1076
EINECS #: 200-870-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! ELSŐSEGÉLY: HASZNÁLJON SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZT! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Mellkasi szorítás. Légszomj. Hányinger. Hányás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Könnyezés. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. Zárja el a palackot, ha lehetséges! A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. Zárja le a területet, míg a gáz eloszlik. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos
Súlyos szemirritációt okoz
Okozhat légúti irritációt
Károsítja a tüdőt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a tüdőt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. A munkaterülettől elkülönítve. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
FOSZGÉN ICSC: 0007
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 300° C felett. Lebomlik vízzel vagy nedvességgel érintkezve. Ezzel maró hidrogén-kloridot (lásd ICSC 0163) képez. Hevesen reagál etanollal, erős oxidálószerekkel, ammóniával, aminokkal és alumíniummal. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. 

Képlet: COCl2
Molekulatömeg: 98.9
Forráspont: 8° C
Olvadáspont: -128° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.4
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 161.6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.4  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. A gáz inhalációja okozhat tüdőödémát és kémiai tüdőgyulladást. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós expozíció hatással lehet a tüdőre. Okozhat kóros működést és fertőzésekkel szembeni csökkent ellenállást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA.
MAK: 0.41 mg/m³, 0.1 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 0.08 mg/m³, 0.02 ppm mint TWA; 0.4 mg/m³, 0.1 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Súlyos mérgezés alakulhat ki, még irritációs tünetek érzése vagy a jellegzetes szag (fű vagy széna) észlelése nélkül is.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
A szivárgó palackot NE locsolja vízzel (a palack korrodálódásának megelőzése érdekében).
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
Ezen a kártyán lévő ajánlások vonatkoznak a kémiai reakciók vagy klórtartalmú szerves anyagok bomlása során keletkezett foszgénre is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 140).
ÁK: 0,08 mg/m³, CK: 0,4 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 006-002-00-8; VESZÉLY; H330 H314; Piktogram: GHS04 GHS06 GHS05; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+; R: 26-34; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45; Megjegyzés: U 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019