« vissza a keresési eredmény listához  
PARAKVÁT-DIKLORIDICSC: 0005 (2012 június)
Parakvát
1,1'-Dimetil-4,4'-bipiridinium-diklorid
Metilviologén-diklorid
CAS #: 1910-42-5
ENSZ #: 2781
EINECS #: 217-615-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Fejfájás. Orrvérzés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Égő érzés. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Lásd Megjegyzések.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Belélegezve halálos
Lenyelve mérgező
Bőrrel érintkezve ártalmas lehet
Enyhe bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Károsítja a tüdőt, a vesét, a májat és a szív-érrendszert
Légúti irritációt okozhat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Jól zárva. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
PARAKVÁT-DIKLORID ICSC: 0005
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 300° C felett. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat és sósavat. Megtámadja a fémeket. 

Képlet: C12H14Cl2N2 / CH3(C5H4N)2CH3・2Cl
Molekulatömeg: 257.2
Elbomlik 300° C-on
Sűrűség: 1.24 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 62
Gőznyomás, Pa 25° C-on: <0.0001
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -4.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálja a légutakat. Az anyag enyhén irritálja a bőrt. Nagy koncentráció belégzése vagy nagy mennyiség lenyelése hatással lehet a tüdőre, a vesére, a májra és szív-érrendszerre. Okozhat működés károsodást és szöveti károsodást, beleértve vérzést és tüdőfibrózist. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a körmökre. Okozhat körömsérülést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint kation): 0.05 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Azonos toxikológiai információk vonatkoznak a parakvátra (CAS 4685-14-7).
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdőfibrózis tünetei (légszomj, nehézlégzés) csak néhány nap múlva jelentkeznek.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 253).
ÁK: 0,1 mg/m³, CK: 0,1 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 24/25-26-36/37/38-48/25-50/53; S: (1/2)-22-28-36/37/39-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019