« vissza a keresési eredmény listához  
ÓLOM-KROMÁTICSC: 0003 (2012 június)
Krómsav, ólom (II) só (1:1)
CAS #: 7758-97-6
ENSZ #: 2291
EINECS #: 231-846-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.    NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Lásd a Rövid idejű expozíció hatásait.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Rákot okozhat
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket belégzés révén
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a szerveket
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ÓLOM-KROMÁT ICSC: 0003
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA ~ NARANCSSÁRGA KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve ólom-oxidokat. Hevesen reagál sok anyaggal, mint gyúlékony anyagok, aminok, bázisok, és fémek. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: PbCrO4
Molekulatömeg: 323.2
Forráspont: nem található (hevítésre lebomlik)
Olvadáspont: 844° C
Sűrűség: 6.3 g/cm³
Oldékonyság vízben 25° C-on: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a por belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre, a csontvelőre, a központi idegrendszerre, a perifériás idegrendszerre, a vesére és a tüdőre. Okozhat vérszegénységet, perifériás idegbetegséget, hasi görcsöket és vesekárosodást. Az anyag emberi rákkeltő. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Cr(VI), belélegezhető frakció): 0.0002 mg/m3, mint TWA; 0.0005 mg/m³ mint STEL; (DSEN); (RSEN); A1 (bizonyított emberi rákkeltő); BEI van.
TLV: (mint Pb): 0.05 mg/m3, mint TWA.
EU-OEL: (mint Cr): 0.005 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések).
EU-OEL: (mint Pb): 0.15 mg/m³ mint TWA; (kötelező): BLV van.
MAK: (inhalálható frakció): rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport:

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban. Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A kromátok emberi rákkeltőkként vannak osztályozva, de erre az anyagra vonatkozóan korlátozott a bizonyíték.
Az ólom-kromát pigmentek jelentős mennyiségű vizoldékony ólom vegyületeket tartalmazhatnak.
Mérgező füstök (ólom és króm vegyületek) ólom-kromáttal kezelt anyagok hegesztésekor, vágásakor és hevítésekor is felszabadulhatnak.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az ólom-kromát előfordul a természetben, mint krokoit, fönokrokoit ásvány
TILOS háztartási porszívót használni az anyag felporszívózására, azt csak speciális készülékkel szabad.
EU-OEL határérték: 0.010 mg/m3 2025. január 17.-ig. Határérték 0.025 mg/m3: a hegesztési, plazmavágási vagy hasonló füstképződéssel járó munkafolyamatokra 2025. január 17.-ig 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
Sorszám: 243 - Ólom és szervetlen vegyületei (Pb-ra számítva). ÁK: 0.1 mg/m³; resp.: 0,05 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
Sorszám: 190 - Króm (VI) szervetlen vegyületek (Cr(VI)-ra számítva). ÁK: 0,01 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő 1/A vagy 1/B).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós és hatás mutatók megengedhető határértéke(i): vér ólom: 1,5 mikromol/l ( férfiak és nők > 45 éves ); 1,0 mikromol/l (nők < 4 5 éves. Mintavétel ideje: nem kritikus.)
Vizelet króm: 0,022 mikromol/mmol; minatvétel: műszak végén.
5.sz. Melléklet: A füstképződéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatok vagy az ezekhez hasonló munkafolyamatok esetében a króm (VI) szervetlen vegyületek (Cr(VI)-ra számítva): ÁK: 0,025 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 082-004-00-2; VESZÉLY; H350 H341 H360Df H373 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS09; Megjegyzés: 1.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45; R: 61-62-33-50/53; S: 53-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019