« vissza a keresési eredmény listához  
1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁNICSC: 0002 (2017 április)
3-Klór-1,2-dibrómpropán
DBCP
1-Klór-2,3-dibrómpropán
CAS #: 96-12-8
ENSZ #: 2872
EINECS #: 202-479-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  77° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  77° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Torokfájás. Fejfájás. Légszomj. Álmosság. Hányinger.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Torokfájás. Hányinger. Hányás. Álmosság.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Gyúlékony folyadék
Belélegezve halálos
Lenyelve mérgező
Bőrrel érintkezve ártalmas
Bőr- és szemirritációt okoz
Genetikai károsodást okozhat
Rákot okozhat
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a szerveket
Légúti irritációt okozhat
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és fémektől, mint alumínium és magnézium. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁN ICSC: 0002
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. TECHNIKAI MINŐSÉG: BOROSTYÁNSÁRGA ~ SÖTÉTBARNA FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre a forráspont felett. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve hidrogén-bromidot és sósavat. Víz jelenlétében reagál alumíniummal, magnéziummal, ónnal és ötvözeteikkel. Megtámadja a gumi egyes formáit és a bevonatokat. 

Képlet: C3H5Br2Cl
Molekulatömeg: 236.4
Forráspont: 196° C
Olvadáspont: 6° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.1
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 1.2 (csekély)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 77
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 8.16
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 77° C ny.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.96  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a vesére. Okozhat működés károsodást. Az expozíció okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra, a tüdőre, a vesére és a herére. Okozhat kóros működést és szöveti károsodást. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. Toxikus hatása van az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2.
MAK: csírasejt mutagén csoport:

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 70).
ÁK: 0,01 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1/B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-021-00-6; VESZÉLY; H350 H340 H360F H301 H373 H412; Piktogram GHS06 GHS08, Megjegyzés: E.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-46-60-25-48/20/22-52/53; S: 53-45-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019