« vissza a keresési eredmény listához  
HIDROGÉNICSC: 0001 (2014 április)
CAS #: 1333-74-0
ENSZ #: 1049
EINECS #: 215-605-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot! Ne kezelje a palackot olajos kézzel!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben vízpermettel, porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 Megfelelő műszaki ellenőrzés szükséges.  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Fejfájás. Letargia. Fulladás.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr A GÁZZAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem A GÁZZAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen arcvédőt.  FAGYMARÁS ESETÉN: öblítsen bőséges vízzel. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A gőzt finom vízpermettel kell eltávolítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gas
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Szellőztetés a padló és a plafon mentén. Elkülönítve oxidáló anyagoktól. 
CSOMAGOLÁS
 
HIDROGÉN ICSC: 0001
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SZINTELEN SŰRITETT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. A gáz könnyebb a levegőnél 

Kémiai veszélyek
Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Hevesen reagál halogénekkel, oxidálószerekkel és zsírokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Fém katalizátorok, mint platina, nikkel, nagyban fokozzák ezen reakciókat. 

Képlet: H2
Molekulatömeg: 2.0
Forráspont: -253° C
Olvadáspont: -259° C
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 0.07
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 560° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 4-75
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 165320
Oldékonyság vízben, mg/l 21° C-on: 1.62 (nagyon csekély) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Fulladás. Lásd Megjegyzések. Az expozíció hideg gáz formában okozhat fagyást. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben fulladást okozhat a levegő oxigén tartamának csökkenése következtében. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
Megfelelő gázdetektorral kell mérni a hidrogén nyomást (a normál gyulékony gázdetektor nem alkalmas erre a célra). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 001-001-00-9; VESZÉLY; H220; Piktogram: GHS02 GHS04; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+; R: 12; S: (2)-9-16-33 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019