« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
בריליוםICSC: 0226 (נובמבר 2016)
גלוציניום
BERYLLIUM
Glucinium
CAS #: 7440-41-7
מספר או"מ: 1567
EC Number: 231-150-7

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  חלקיקים עדינים מורחפים יוצרים תערובות נפיצות באוויר.  אש גלויה אסורה.  מערכת סגורה, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות אבק. יש למנוע שקיעת אבק.  יש להשתמש בתרסיס מים עדין, אבקה יבשה, חול יבש. אין להשתמש בחומרים אחרים.   

 יש למנוע פיזור אבק! יש להימנע מכל מגע עם החומר!   
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. נשימה מאומצת. קוצר נשימה. כאב גרון. התסמינים עלולים להופיע באיחור. ראו הערות.  יש להשתמש במערכת סגורה.   אוויר צח, מנוחה. תנוחה חצי זקופה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור עשוי להיספג!  כפפות מגן. ביגוד מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש ללבוש כפפות מגן בעת מתן עזרה ראשונה. 
עיניים   יש להשתמש במגן פנים או במיגון עיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה כאשר מדובר באבקה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה   אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. יש לשטוף ידיים לפני שאוכלים.  יש לשטוף את הפה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. אין לאפשר חדירת החומר לסביבה. יש לטאטא את השפך למיכלים ברי-אטימה. במידת הצורך, יש להרטיב תחילה על מנת למנוע יצירת אבק. יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
סכנה
מוצק דליק
קטלני אם נשאף.
עלול לגרום לאלרגיה או לתסמיני אסתמה או קשיי נשימה בשאיפה.
עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.
עלול לגרום לסרטן.
גורם נזק לריאות אם נשאף.
גורם נזק לריאות בחשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת ונשנית .
עלול לגרום להשפעות מזיקות ארוכות טווח לחיים במים 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1; סיכונים משניים לפי UN (או"מ): 4.1; קבוצת אריזה לפי UN (או"מ): II 

אחסון
יש לספק אמצעים להכלת שפכים מכיבוי אש. יש להפריד מחומצות חזקות, בסיסים, ממיסים כלוריים ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. סגור היטב. יש לאחסן במיכל מקורי בלבד. יש לאחסן באזור ללא ניקוז או גישה לביוב. 
אריזה
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
בריליום ICSC: 0226
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
מוצק אפור בצורות שונות. 

סיכונים פיזיקליים
התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. 

סיכונים כימיים
מגיב עם חומצות חזקות ובסיסים חזקים. זה מייצר גז דליק/נפיץ (מימן - ראו כרטיס ICSC 0001). תערובות עם ממיסים כלוריים מסוימים, כגון פחמן טטראכלוריד וטריכלורואתילן הם רגישות לזעזועים. בבעירה מייצר נדפים רעילים כולל תחמוצת בריליום (ראה כרטיס ICSC 1325). 

נוסחה: Be
משקל אטומי: 9.0
נקודת רתיחה: ‎>2400°C
נקודת התכה: ‎1287°C
צפיפות : 1.9 גר/סמ"ק
מסיסות במים : בלתי מסיס 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בכמויות מסוכנות בשאיפת האווירוסול שלו ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
החומר מגרה את דרכי הנשימה. שאיפת אבק או נדפים עלולה לגרום דלקת ריאות כימית. ההשפעות עשויות להתאחר. מומלצת השגחה רפואית. חשיפה עשויה לגרום למוות. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
ריגוש לחומר בשאיפה חוזרת או ממושחת, או במגע עם העור, עלולה לגרום למחלה ראיות גרנולומטוטית חמורה (מחלת בריליום כרונית). החומר הוא מסרטן בבני אדם.  


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ (מקטע בר-שאיפה): ‏‏ 0.00005‏ מג/מ3, כ-TWA; ‏‏ קרצינוגניות: A1 (מסרטן וודאי בבני אדם); ‏ (עור).
(SEN).
MAK: sensitization of respiratory tract and skin (SAH); carcinogen category: 1.
EU-OEL: (inhalable fraction): 0.0002 mg/m3 as TWA; (skin and respiratory sensitizer); (see Notes) 

סביבה
החומר עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח בסביבה המימית. 

הערות
החומר הוא בעיר אבל אין בספרות נתונים על נקודת הבזק.
תסמיני דלקת ריאות חריפה עקב חשיפה מסיבית קצרה תווח לא באים לידי ביטוי לפני שעברו 3 ימים.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה.
יש לבודד בגדים מזוהמים על ידי איטומם בשקית או במיכל אחר.
An EU-OEL of 0.0006 mg/m3 is allowed until 11 July 2026. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), תשנ"ג-1993.
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
   סיווג EC
סמל: T+; R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23; S: 53-45; הערה: E 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018