« חזרה לרשימת תוצאות החיפוש  
קדמיוםICSC: 0020 (אפריל 2005)
CADMIUM
CAS #: 7440-43-9
מספר או"מ: 2570
EC Number: 231-152-8

  סיכונים אקוטיים מניעה כיבוי אש
אש ופיצוץ עשוי להדלק באופן ספונטני במגע עם אוויר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים.  חלקיקים עדינים מורחפים יוצרים תערובות נפיצות באוויר.  אש גלויה, ניצוצות ועישון אסורים. יש למנוע מגע עם חום או חומצות.   מערכת סגורה, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות אבק. יש למנוע שקיעת אבק.  יש להשתמש בחול יבש. יש להשתמש באבקה ייעודית. אין להשתמש בחומרים אחרים.   

 יש למנוע פיזור אבק! יש להימנע מכל מגע עם החומר!  בכל המקרים יש להתייעץ עם רופא! 
  תסמינים מניעה עזרה ראשונה
נשימה שיעול. כאב גרון.  יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה.   אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. 
עור   כפפות מגן.  יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף העור במים ולאחר מכן עם מים וסבון. 
עיניים אדמומיות. כאב.  יש להשתמש במשקפי מגן או במיגון לעיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה.  תחילה יש לשטוף בכמות גדולה של מים במשך מספר דקות (להסיר עדשות מגע אם ניתן בקלות), לאחר מכן לפנות לטיפול רפואי. 
בליעה כאב בטן. שלשול. כאב ראש. בחילה. הקאות.  אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה.   מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי . 

טיפול בשפך סיווג וסימון
יש לפנות את אזור הסכנה! הגנה אישית: חליפת מגן מפני חומרים כימיים כולל מערכת נשימה עצמאית. יש לסלק כל מקור הצתה. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . יש לאסוף בזהירות את השאריות במיכלים . לאחר מכן יש לאחסן ולסלק בהתאם לתחיקה המקומית. 

בהתאם לקריטריונים של UN GHS

 

שינוע
סיווג UN
קבוצת סיכון לפי UN (או"מ): 6.1 

אחסון
מוגן אש. יבש. יש לשמור תחת גז אינרטי. יש להפריד ממקורות הצתה, מחמצנים , חומצות ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. 
אריזה
אטומה לאוויר.
אריזה בלתי שבירה.
יש לשים אריזה שבירה בתוך מיכל בלתי שביר סגור.
אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. 
קדמיום ICSC: 0020
מידע פיזיקלי וכימי

מצב פיזיקלי; מראה
אבקה רכה כחולה-לבנה מתכתית גושים או אפורה גמיש (בר עיצוב). נעשה פריך בחשיפה ל80°C. מתכהה בחשיפה לאוויר לח. 

סיכונים פיזיקליים
התפוצצות אבק אפשרית אם בצורת אבקה או בצורה גרגירית, מעורבב עם אוויר. 

סיכונים כימיים
מגיב עם חומצות. זה מייצר גז דליק/נפיץ (מימן - ראו כרטיס ICSC 0001). האבק מגיב עם מחמצנים, מימן אזיד, אבץ, סלניום וטלור . לפיכך גורם לסיכון אש ופיצוץ. 

נוסחה: Cd
משקל אטומי: 112.4
נקודת רתיחה: ‎765°C
נקודת התכה: ‎321°C
צפיפות : 8.6 גר/סמ"ק
מסיסות במים : אין
נקודת הצתה עצמית: ‎ 250°C ‏(אבק קדמיום מתכתי) 


חשיפה והשפעות בריאותיות

דרכי חדירה
החומר עלול להיספג לגוף בשאיפת התרסיס שלו ובבליעה. 

השפעות חשיפה לטווח קצר
נדפים מגרים את דרכי הנשימה. שאיפת נדפים עלולה לגרום לבצקת ריאות. ראו הערות. שאיפת נדפים עלולה לגרום קדחת אדי מתכות. ההשפעות עשויות להתאחר. מומלצת השגחה רפואית. 

סיכון נשימתי
ריכוז החלקיקים המרחפים באוויר עלול להגיע במהירות לרמה מסוכנת בפיזור החומר, במיוחד במקרה של אבקה. 

השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
שאיפה חוזרת או ממושכת של חלקיקי אבק עלולה לגרום להשפעות על הריאות. לחומר עשויה להיות השפעה על הכליות. דבר שעשוי לגרום לפגיעה בכליות. החומר הוא מסרטן בבני אדם.  


גבולות חשיפה תעסוקתית
‏TLV:‏ 0.01‏ מג/מ3, כ-TWA; ‏‏ קרצינוגניות: A2 (מסרטן קרוב לודאי בבני אדם); ‏ ערכי BEI פורסמו.
MAK: (including its inorganic compounds, inhalable fraction): skin absorption (H); carcinogen category: 1; germ cell mutagen group: 3A.
EU-OEL: (inhalable fraction): 0.001 mg/m3 as TWA; (see Notes) 

סביבה
 

הערות
מגיב באלימות עם חומרי כיבוי אש כגון מים, קצף, פחמן דו חמצני והלונים.
מומלצות בדיקות רפואיות תקופתיות, כתלות בדרגת החשיפה.
תסמינים של בצקת ריאות מתגלים לעיתים רק לאחר מספר שעות, והם מחמירים על ידי מאמץ פיזי. לכן מנוחה והשגחה רפואית הם הכרחיים.
אין לקחת בגדי עבודה הביתה.
מספרי או"ם וקבוצת אריזה ישתנו בהתאם לצורה הפיזית של החומר.
An EU-OEL of 0.004 mg/m3 is allowed until 11 July 2027. 

מידע נוסף
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), תשנ"ג-1993.
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011.
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001.
   סיווג EC
סמל: T+, N; R: 45-26-48/23/25-62-63-68-50/53; S: 53-45-60-61; הערה: E 

אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018