« Takaisin hakulomakkeelle  
VOLFRAMI (jauhe)ICSC: 1404 (Marraskuu 2019)
CAS #: 7440-33-7
YK #: 3089
EC Numero: 231-143-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä hienojakoisena.    EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta. EI vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Vapina.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flame
VAROITUS
Syttyvä kiinteä aine
Suurina määrinä itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Ks. Kemialliset vaarat. Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
VOLFRAMI (jauhe) ICSC: 1404
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HARMA-VALKOINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti hapettimien, kaliumperkloraatin ja kaliumdikromaatin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen ja halogeenien kanssa. 

Molekyylikaava: W
Atomimassa: 183.8
Kiehumislämpötila: 5900°C
Sulamislämpötila: 3410 °C
Tiheys: 19.3 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Itsesyttymislämpötila: >=100°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä ja hengityselimissä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen pölyhiukkasten hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (alveolijae): 3 mg/m3, TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Itsesyttymislämpötila vaihtelee partikkelikoon mukaan.
Jauhemainen volframi voi olla pyroforinen oikeissa olosuhteissa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi