« Takaisin hakulomakkeelle  
TYPPIOKSIDIICSC: 1311 (Kesäkuu 2015)
CAS #: 10102-43-9
YK #: 1660
EC Numero: 233-271-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista.    EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho      
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Sulje venttiili, jos mahdollista. Eristä alue kunnes kaasu on hävinnyt. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circlecylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Myrkyllistä hengitettynä
Vahingoittaa keuhkoja
Vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 5.1 ja 8 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
TYPPIOKSIDI ICSC: 1311
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. 

Molekyylikaava: NO
Molekyylimassa: 30.0
Kiehumislämpötila: -151.8°C
Sulamislämpötila: -163.6 °C
Liukoisuus veteen, ml/100ml 0°C:ssa: 7.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.04  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Suurien kaasupitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkovaurioita. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 25 ppm TWA; BEI.
MAK: 0.63 mg/m3, 0.5 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 2.5 mg/m3, 2 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista.
Muodostaa ilman kanssa kosketuksissa ollessaan typpidioksidia.
Ks. ICSC 0930. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 2.5 mg/m³ (8 h).
HUOM! Poikkeus koskien maanalaista kaivos- ja tunnelityötä.
Valtioneuvosto on työturvallisuuslain (738/2012) nojalla antamassaan päätöksessä räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (644/2011) määrännyt työpaikan ilman typpidioksidipitoisuudelle sitovat raja-arvot (538/2018): 10 ppm; 12.5 mg/m³ (8 h). Näiden raja-arvojen ylittyminen on kiellettyä missään altistumisen vaiheessa.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1068 mg/m³.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi