« Takaisin hakulomakkeelle  
PERETIKKAHAPPO (stabiloitu)ICSC: 1031 (Kesäkuu 2015)
Peroksietikkahappo
Etaaniperoksohappo
Asetyylihydroperoksidi
CAS #: 79-21-0
YK #: 3105
EC Numero: 201-186-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 40.5°C:en lämpötilassa. Räjähde.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden tai kuumien pintojen kanssa.  Käytä yli 40.5°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Älä altista hankaukselle tai iskulle.  Käytä vesisumua. Ks. Huomautukset.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Rakkulat. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin muovisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccorrenviro;aqua
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Palovaarallinen kuumennettaessa
Tappavaa hengitettynä
Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.2; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään palavista aineista ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
PERETIKKAHAPPO (stabiloitu) ICSC: 1031
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kiivaasti kosketuksessa metallien kanssa. Syövyttää useimpia metalleja. Tämä muodostaa erittäin syttyvää vetykaasua ja happea. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja. Aine reagoi useimpien orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden kanssa, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C2H4O3 / CH3COOOH
Molekyylimassa: 76.1
Hajoaa >50 °C:ssa
Sulamislämpötila: 0 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.04
Leimahduspiste: 40.5 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 200°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: ks. Huomautukset 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja ylähengitysteissä. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae ja höyry): 0.4 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 0.316 mg/m3, 0.1 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C; syöpävaarallisuusluokka: 4 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Aineen syttymisrajoista ei ole tietoa, vaikka aine on palavaa ja sen leimahduslämpötila on <61°C.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Peretikkahappo myydään aina liuoksena, jossa on etikkahappoa ja vetyperoksidia.
Ks. ICSC 0164 ja 0363.
Yli 50 °C:n lämpötilassa peretikkahapossa käynnistyy itsestään kiihtyvä hajoamisreaktio. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,2 ppm; 0,6 mg/m³ (8 h).
HTP: 0,5 ppm; 1,5 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1540 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1410 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, C, N; R: 7-10-20/21/22-35-50; S: (1/2)-3/7-14-36/37/39-45-61; Huomautus: B, D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi