« Takaisin hakulomakkeelle  
FOSFORIHAPPOICSC: 1008 (Marraskuu 2016)
Ortofosforihappo
CAS #: 7664-38-2
YK #: 3453
EC Numero: 231-633-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.    EI saa joutua kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa: Ks. Kemialliset vaarat  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Aine EI saa joutua kosketuksiin veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Rakkulat. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Polttava tunne rintaluun takana. Vatsakipu. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Älä anna mitään juotavaa. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warn
VAARA
Voi syövyttää metalleja
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Ks. Huomautukset 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
FOSFORIHAPPO ICSC: 1008
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HYGROSKOOPPISIA VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine on keskivahva happo. Reagoi kiivaasti emästen kanssa. Aine polymeroituu kiivaasti atsoyhdisteiden ja epoksidien vaikutuksesta. Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen fosforin oksideja. Hajoaa kosketuksessa alkoholien, aldehydien, syanidien, ketonien, fenolien, esterien, sulfiden tai halogenoitujen eloperäisen aineksen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: H3O4P / H3PO4
Molekyylimassa: 98.0
Hajoaa 213 °C:ssa
Sulamislämpötila: 42 °C
Tiheys: 1.9 g/cm³
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: <10 (merkityksetön)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.4  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita (RADS). Altistuminen voi aiheuttaa tukehtumisen kurkun turpoamisen vuoksi. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja ylähengitysteissä. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia ylähengitysteissä ja keuhkoissa. Tämä voi johtaa krooniseen tulehdukseen ja heikentyneeseen keuhkojen toimintaan. Tämän voimakkaan epäorgaanisen hapon huurut ovat ihmisessä syöpää aiheuttavia. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 mg/m3, TWA; 3 mg/m3 STEL.
MAK: (hengittyvä jae): 2 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 1 mg/m3 TWA; 2 mg/m3 STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
YK-numeroa 1805 käytetään fosforihappoliuoksille.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
IARC on luokitellut vahvat epäorgaaniset happohuurut syöpää aiheuttaviksi (ryhmä 1). Tämän aineen muiden olomuotojen syöpävaarallisuudesta ei kuitenkaan ole tietoa saatavilla. Siksi GHS-luokitusta syöpävaarallisuudesta ei ole annettu.
Vettä EI saa kaataa aineeseen; liuotettaessa tai laimennettaessa lisätään aina ainetta hitaasti veteen. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 mg/m³ (8 h).
HTP: 2 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyetyleeni,
polyvinyylikloridi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1530 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >850 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2740 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 34; S: (1/2)-26-45; Huomautus: B 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi