« Takaisin hakulomakkeelle  
SYKLOPENTADIEENIICSC: 0857 (Maaliskuu 1996)
1,3-Syklopentadieeni
Pentoli
Pyropentyleeni
CAS #: 542-92-7
YK #: 1993
EC Numero: 208-835-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 25°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 25°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista ja kaliumhydroksidista. Jäähdytetty. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
SYKLOPENTADIEENI ICSC: 0857
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi helposti muodostaa räjähtäviä peroksideja kosketuksissa ilman kanssa. Aine polymeroituu helposti dimeeriksi. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Peroksidit tai trikloorietikkahappo nopeuttaa reaktiota. Reagoi kiivaasti kaliumhydroksidin kanssa. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja vahvojen happojen, kuten savuavan typpihapon ja rikkihapon kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C5H6
Molekyylimassa: 66.1
Kiehumislämpötila: 41.5-42.0°C
Sulamislämpötila: -85 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen: liukenematon
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.3
Leimahduspiste: 25 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 640°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0,5 ppm TWA; 1 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aineen syttymisrajoista ei ole tietoa, vaikka aine on palavaa ja sen leimahduslämpötila on < 55°C.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 75 ppm; 210 mg/m³ (8 h).
HTP: 120 ppm; 330 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 113 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 430 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi