« Takaisin hakulomakkeelle  
FOSFIINIICSC: 0694 (Huhtikuu 2013)
Fosforitrihydridi
Vetyfosfidi
CAS #: 7803-51-2
YK #: 2199
EC Numero: 232-260-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Voi syttyä spontaanisti kosketuksissa ilman kanssa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! ENSIAPU: KÄYTÄ HENKILÖNSUOJAIMIA OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Ripuli. Rintakipu. Vaikeutunut hengitys. Epäsäännölliset sydämenlyönnit. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Pese kädet ennen ateriointia.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Tuuletus. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccorr
VAARA
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Tappavaa hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
FOSFIINI ICSC: 0694
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fosforin oksideja. Reagoi kiivaasti ilman, hapen, hapettimien, kuten kloorioksidien, typpioksidien, metallinitraattien, halogeenien ja monien muiden aineiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja. 

Molekyylikaava: PH3
Molekyylimassa: 34.00
Kiehumislämpötila: -87.7°C
Sulamislämpötila: -133 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Tiheys (kaasu): 1.53 kg/m³
Liukoisuus veteen, ml/100ml 17°C:ssa: 26 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 3488
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.18
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 38°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.6 - 100 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää hengityselimille. Tämän kaasun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, sydän- ja verisuonielimistössä, sydämessä, ruoansulatuskanavassa, maksassa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta ja kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Epäspesifisiä oireita kuten mahasuolikanavaoireita, päänsärkyä, pahoinvointia tms. voi esiintyä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.05 ppm TWA; (kattoarvo): 0.15 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 0.14 mg/m3, 0.1 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 0.14 mg/m3, 0.1 ppm TWA; 0.28 mg/m3, 0.2 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Tekninen tuote syttyy usein spontaanisti huoneenlämmössä, koska muita fosforihydridejä, eritoten difosfiinia (CAS-numero 13445-5-6), on läsnä epäpuhtauksina.
Puhtaana hajuton erittäin myrkylliseen 200 ppm (278 mg/m3) pitoisuuteen asti.
Teknisellä tuotteella on epäpuhtauksista johtuva valkosipulimainen haju.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 ppm; 0.14 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.2 ppm; 0.28 mg/m³ (15 min).
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 11 ppm.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, T+, N; R: 12-17-26-34-50; S: (1/2)-28-36/37-45-61-63 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi