« Takaisin hakulomakkeelle  
n-HEPTAANIICSC: 0657 (Kesäkuu 2015)
CAS #: 142-82-5
YK #: 1206
EC Numero: 205-563-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, vesisumua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Koordinaatiohäiriö. Huimaus. Heikkous. Pahoinvointi. Uneliaisuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Turvotus Kipu.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon jos ihon ärsytystä esiintyy. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Aspiraatiovaara! Kurkkukipu. Vatsakipu. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Älä anna mitään juotavaa. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Ärsyttää ihoa
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
n-HEPTAANI ICSC: 0657
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAIHTUVA VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia muoveja. 

Molekyylikaava: C7H16 / CH3(CH2)5CH3
Molekyylimassa: 100.2
Kiehumislämpötila: 98.4°C
Sulamislämpötila: -90.7 °C
Tiheys (20 °C:ssa): 0.68 g/ml
Liukoisuus veteen, mg/l25: 2.2 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 4.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.5
Leimahduspiste: -7 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 220°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.8-6.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.66  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle. Höyry on ärsyttävää hengityselimille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa kulkeutumisen hengitysteihin, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 400 ppm TWA; 500 ppm STEL.
MAK: 2100 mg/m3, 500 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 2085 mg/m3, 500 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Kemiallisen keuhkotulehduksen oireet ilmaantuvat vasta tuntien tai jopa päivien kuluttua. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 300 ppm; 1200 mg/m³ (8 h).
HTP: 500 ppm; 2100 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: nitriilikumi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 103 mg/m³.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn, N; R: 11-38-50/53-65-67; S: (2)-9-16-29-33-60-61-62; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi