« Takaisin hakulomakkeelle  
SINKKIFOSFIDIICSC: 0602 (Maaliskuu 2001)
Trisinkkidifosfidi
CAS #: 1314-84-7
YK #: 1714
EC Numero: 215-244-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kehittää syttyvää kaasua veden tai kosteuden kanssa.    EI saa päästää kosketuksiin happojen, veden tai hapettavien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Väsymys. Pahoinvointi. Ripuli. Oksentelu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Polttava tunne.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Kipu. Valonarkuus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Koordinaatiohäiriö. Väsymys. Oksentelu. Yskä. Ripuli. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Ks. Huomautukset. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin kuiviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa
Tappavaa nieltynä
Haitallista joutuessaan iholle
Ärsyttää silmiä
Vahingoittaa keskushermostoa nieltynä
Vahingoittaa maksaa ja munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa nieltynä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.3; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, hapoista ja vedestä. Kuiva. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
SINKKIFOSFIDI ICSC: 0602
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
TUMMANHARMAITA KITEITÄ, JAUHETTA TAI TAHNAA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa happojen kanssa. Hajoaa hitaasti kosketuksessa veden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syttyviä fosfori- ja sinkkioksidihuuruja ja fosfiinia. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. 

Molekyylikaava: Zn3P2
Molekyylimassa: 258.1
Kiehumislämpötila: 1100°C
Sulamislämpötila: 420 °C
Tiheys: 4.6 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene, hajoaa hitaasti 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia maksassa, munuaisissa, sydämessä ja hermostossa. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Hajoamistuotteiden (fosfiinin) hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus , erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (alveolijae): 0.1 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(4); raskausvaarallisuusryhmä: C.
MAK: (hengittyvä jae): 2 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lintuihin ja nisäkkäisiin. 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden ja hiilidioksidin kanssa.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Jos sinkkifosfidia niellyt henkilö oksentaa, estä fosfiinin haihtuminen keräämällä oksennus muovipussiin.
Ks. ICSC 0694.
EU täydentävät vaaralausekkeet EUH029 ('Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.') ja EUH032 ('Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.') saattavat koskea tätä ainetta. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 12-45.7 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2 g/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, T+, N; R: 15/29-28-32-50/53; S: (1/2)-3/9/14-30-36/37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi