« Takaisin hakulomakkeelle  
ISOPROPYYLIALKOHOLIICSC: 0554 (Heinäkuu 2020)
2-Propanoli
Propan-2-oli
Isopropanoli
Dimetyylikarbinoli
2-hydroksipropaani
CAS #: 67-63-0
YK #: 1219
EC Numero: 200-661-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Räjähdysvaara kosketuksessa vahvojen hapettimien kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  EI saa joutua kosketuksiin vahvojen hapettavien aineiden kanssa. Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä vettä, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Päänsärky. Huimaus. Uneliaisuus. Lisäksi ks. Nieleminen.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Ks. Huomautukset. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Polte.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet. Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Ataksia. Kouristuksia. Vaikeutunut hengitys. Alhainen verenpaine. Sydämen rytmihäiriö. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Älä anna mitään juotavaa. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin ei-muovisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warn
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Viileä. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
ISOPROPYYLIALKOHOLI ICSC: 0554
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja ja syttyvää ja myrkyllistä kaasua. Syövyttää joitakin muoveja ja kumia. 

Molekyylikaava: C3H8O / CH3CHOHCH3
Molekyylimassa: 60.1
Kiehumislämpötila: 83°C
Sulamislämpötila: -90 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.79
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 4.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.05
Leimahduspiste: 11.7 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 456°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2-12
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.05  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 200 ppm TWA; 400 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI.
MAK: 500 mg/m3, 200 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia on tutkittu riittävästi, mutta merkittäviä vaikutuksia ei ole löytynyt. 

HUOMAUTUKSET
Jos suuri osa ihosta ja vaatteista altistuvat aineelle, on suositeltavaa huuhdella ensin ja vasta sitten riisua vaatteet, koska palovaara on suurin huolenaihe. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 200 ppm; 500 mg/m³ (8 h).
HTP: 250 ppm; 620 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5045 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 12800 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 10400 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi