« Takaisin hakulomakkeelle  
SYAANIVETY, NESTEYTETTYICSC: 0492 (Toukokuu 2018)
Syaanivetyhappo
Sinihappo
Formonitriili
CAS #: 74-90-8
YK #: 1051
EC Numero: 200-821-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena jauhetta, vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Sekavuus. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Tajuttomuus. Hengityksen ja sydämen pysähtyminen.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Silmät VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Ks. Hengitystiet.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Hapen antamista voidaan tarvita. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxicenviro;aqua
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Tappavaa nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Ärsyttää silmiä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Varastoi vain stabiloituna. Paloturvallinen tila. Viileä. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
SYAANIVETY, NESTEYTETTY ICSC: 0492
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN KAASU TAI NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Aine voi spontaanisti polymeroitua jos se ei ole stabiloitu. Aine voi polymeroitua kuumentuessaan emästen vaikutuksesta, yli 2 % vedessä, tai jos kemiallisesti stabiloimattomana. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja, sisältäen typen oksideja. Liuos vedessä on heikko happo. Reagoi kiivaasti hapettimien ja alkoholiseoksissa olevan kloorivedyn kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: HCN
Molekyylimassa: 27.03
Kiehumislämpötila: 26°C
Sulamislämpötila: -13 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.69 (neste)
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 82.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 0.94
Leimahduspiste: -18 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 538°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 5.6-40.0
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.25  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine voi ärsyttää ihoa. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia soluhengitykseen. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja tajuttomuuteen. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia kilpirauhasessa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (kattoarvo): 4.7 ppm STEL; (iho).
EU-OEL: 1 mg/m3, 0.9 ppm TWA; 5 mg/m3, 4.5 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Tämän kortin suositukset koskevat myös syaanivetyä, joka on stabiloitu ja absorboitu huokoiseen reagoimattomaan materiaaliin.
Muut YK-numerot: 1613, Syaanivety, vesiliuos, korkeintaan 20% syaanivetyä; 1614, Syaanivety, stabiloitu, sisältää vähemmän kuin 3% vettä ja on absorboitu huokoiseen reagoimattomaan materiaaliin; 3294, Syaanivety, alkoholiliuos, jossa enintään 45% syaanivetyä.
Älä koskaan työskentele yksin tilassa, jossa syaanivetyaltistus on mahdollista.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 5 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 30 minuutin kokeessa: 142 ppm.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 53-518 ug/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi