« Takaisin hakulomakkeelle  
ETYLEENIICSC: 0475 (Joulukuu 2022)
Eteeni
CAS #: 74-85-1
YK #: 1962
EC Numero: 200-815-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Ks. Kemialliset vaarat  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena vesisumua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho      
Silmät      
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. Sulje kaasun vuotokohta, jos mahdollista. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gasexcl mark;warn
VAARA
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
ETYLEENI ICSC: 0475
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa kevyempää. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua muodostaen aromaattisia yhdisteitä yli 600 °C:een lämpötiloissa. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C2H4 / CH2=CH2
Molekyylimassa: 28.0
Kiehumislämpötila: -104°C
Sulamislämpötila: -169.2 °C
Liukoisuus veteen, mg/l25: 131 (erittäin vähän liukeneva)
Höyrynpaine, kPa 15 °C:ssa: 8100
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 0.98
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 440°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.7-36.0
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.13
Kriittinen lämpötila: 9.2°C 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa tukehtumisen alentamalla ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 200 ppm TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 200 ppm (8 h) (iho).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi