« Takaisin hakulomakkeelle  
METAANIICSC: 0291 (Helmikuu 2000)
Metyylihydridi
CAS #: 74-82-8
YK #: 1971
EC Numero: 200-812-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena vesisumua, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Tukehtuminen. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa. Käytä hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Kysy asiantuntijalta neuvoja! Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta ja katonrajasta. 
PAKKAUS
 
METAANI ICSC: 0291
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN, HAJUTON, TIIVISTETTY TAI NESTEYTETTY KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa kevyempää. 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: CH4
Molekyylimassa: 16.0
Kiehumislämpötila: -161°C
Sulamislämpötila: -183 °C
Liukoisuus veteen, ml/100ml 20°C:ssa: 3.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 0.6
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 537°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 5-15
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.09  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa tukehtumisen alentamalla ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Nesteen tiheys kiehumislämpötilassa: 0.42 kg/l.
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Sulje venttiili hitsauksen jälkeen; tarkasta säännöllisesti letkut jne., ja testaa vuodot saippuavedellä.
TORJUNTA-osassa mainitut toimet soveltuvat kaasun tuotantoon, kaasusäiliöiden täyttöön ja varastointiin.
Muita YK-numeroita: 1972 (jäähdytetty neste), vaaraluokka: 2.1. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1000 ppm (8 h).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+; R: 12; S: (2)-9-16-33 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi