« Takaisin hakulomakkeelle  
BERYLLIUMICSC: 0226 (Marraskuu 2016)
Glusinium
CAS #: 7440-41-7
YK #: 1567
EC Numero: 231-150-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä sumusuihkua, kuivaa jauhetta, kuivaa hiekkaa. EI muita aineita.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä suljettua prosessia.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ!  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Syttyvä kiinteä aine
Tappavaa hengitettynä
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa aiheuttaa syöpää
Vahingoittaa keuhkoja hengitettynä
Vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 4.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vahvoista hapoista, emäksistä, klooratuista liuottimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
BERYLLIUM ICSC: 0226
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HARMAATA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi vahvojen happojen ja vahvojen emästen kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Seokset joidenkin kloorattujen liuottimien, kuten hiilitetrakloridin ja trikloorietyleenin kanssa ovat iskunherkkiä. Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja, sisältäen berylliumoksidia (ks. ICSC 1325). 

Molekyylikaava: Be
Atomimassa: 9.0
Kiehumislämpötila: >2400°C
Sulamislämpötila: 1287 °C
Tiheys: 1.9 g/cm³
Liukoisuus veteen: liukenematon 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää hengityselimille. Pölyn tai huurun hengittäminen voi aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineelle herkistyminen, pitkäaikaisen tai toistuvan iho- tai hengitystiealtistumisen kautta, voi johtaa vakavaan granulomatoottiseen keuhkosairauteen (kroonionen beryllium sairaus). Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 0.00005 mg/m3, TWA; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle); (iho); (SEN).
MAK: herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH); syöpävaarallisuusluokka: 1.
EU-OEL: (hengittyvä jae): 0.0002 mg/m3 TWA; (herkistää ihoa ja hengitysteitä); (ks. Huomautukset) 

YMPÄRISTÖ
Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Aine on palavaa, mutta aineen leimahduslämpötilasta ei ole tietoa.
Suuresta lyhytaikaisesta altistumisesta johtuvan akuutin keuhkotulehduksen oireet ilmaantuvat vasta 3 päivän kuluttua.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
Raja-arvoa EU-OEL 0,0006 mg/m³ sovelletaan 11. heinäkuuta 2026 asti. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.0001 mg/m³ (8 h). Sitova raja-arvo 0.0006 mg/m³ (11.7.2026 alkaen sovelletaan sitovaa raja-arvoa 0.0002 mg/m³).
HTP: 0.0004 mg/m³ (15 min).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: Ei ole asetettu. Raskaana olevien ei tule altistua berylliumille ts. virtsan berylliumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 2 nmol/l.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle EC50 (48 h) = 1.0 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+; R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23; S: 53-45; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi