« Takaisin hakulomakkeelle  
KLOORIVETYICSC: 0163 (Marraskuu 2016)
Vetykloridi, vedetön
Kloorivetyhappo, vedetön
CAS #: 7647-01-0
YK #: 1050
EC Numero: 231-595-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia palovammoja. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaasu hienolla vesisumulla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gasskull;toxiccorr
VAARA
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Myrkyllistä hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Ks. Huomautukset 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 8 

VARASTOINTI
Viileä. Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
KLOORIVETY ICSC: 0163
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTY NESTEYTETTY KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on vahva happo. Reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllistä kaasua (kloori - ks. ICSC 0126). Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: HCl
Molekyylimassa: 36.5
Kiehumislämpötila: -85.1°C
Sulamislämpötila: -114.2 °C
Tiheys (kaasu): 1.00045 g/l
Liukoisuus veteen, g/100ml 30 °C:ssa: 67 (kohtalainen)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.25  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Tämän kaasun hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita (RADS). Altistuminen voi aiheuttaa tukehtumisen kurkun turpoamisen vuoksi. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja ylähengitysteissä. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia hampaille. Tämä voi johtaa hammaseroosioon. Aineella voi olla vaikutuksia ylähengitysteissä ja keuhkoissa. Tämä voi johtaa hengityselinten krooniseen tulehdukseen ja heikentyneeseen keuhkojen toimintaan. Tämän voimakkaan epäorgaanisen hapon huurut ovat ihmisessä syöpää aiheuttavia. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 3.0 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 8 mg/m3, 5 ppm TWA; 15 mg/m3, 10 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
IARC on luokitellut vahvat epäorgaaniset happohuurut syöpää aiheuttaviksi (ryhmä 1). Tämän aineen muiden olomuotojen syöpävaarallisuudesta ei kuitenkaan ole tietoa saatavilla. Siksi GHS-luokitusta syöpävaarallisuudesta ei ole annettu.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Muita YK-numeroita: 2186 (jäähdytetty neste) vaaraluokka: 2.3, lisävaara: 8; 1789 (kloorivetyhappo) vaaraluokka: 8, pakkausryhmä II tai III.
Vedellinen liuos voi sisältää enintään 38% kloorivetyä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 7.6 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, polyvinyylikloridi.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, C; R: 23-35; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi