« Takaisin hakulomakkeelle  
ETYLEENIOKSIDIICSC: 0155 (Heinäkuu 2015)
1,2-Epoksietaani
Oksiraani
Dimetyleenioksidi
CAS #: 75-21-8
YK #: 1040
EC Numero: 200-849-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Palo- ja räjähdysvaara lämmön aiheuttaman hajoamisen seurauksena.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Kurkkukipu. Oksentelu. Heikkous.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Paleltuma. Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. ÄLÄ huuhdo viemäriin. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Poista kaasu hienolla vesisumulla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Myrkyllistä hengitettynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Ärsyttää ihoa
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa aiheuttaa perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. 
PAKKAUS
 
ETYLEENIOKSIDI ICSC: 0155
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua kuumentuessaan, happojen, emästen, metallikloridien ja metallioksidien vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Hajoaa yli 560 °C:ssa ilman puuttuessa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti monien yhdisteiden kanssa. 

Molekyylikaava: C2H4O
Molekyylimassa: 44.1
Kiehumislämpötila: 11°C
Sulamislämpötila: -111 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 146
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.5
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 429°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3-100
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Vesiliuokset voivat aiheuttaa ihorakkuloita. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Aineella voi olla vaikutuksia hermostossa. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; (iho); A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI.
EU-OEL: 1.8 mg/m3, 1 ppm TWA; (iho).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 2 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 1.8 mg/m³ (8 h) (iho) (sitova raja-arvo, kaikki työt).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 800 ppm.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 84 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 212 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, T; R: 45-46-12-23-36/37/38; S: 53-45; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi