« Takaisin hakulomakkeelle  
HAPPIICSC: 0138 (Lokakuu 1999)
CAS #: 7782-44-7
YK #: 1072
EC Numero: 231-956-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.    EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Kurkkukipu. Näköhäiriöt. Ks. Huomautukset.    Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho      
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja.   
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Tuuletus. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.2; YK-lisävaara: 5.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään palavista aineista ja pelkistävistä aineista. Viileä. 
PAKKAUS
 
HAPPI ICSC: 0138
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON PURISTETTU KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: O2
Molekyylimassa: 32.0
Kiehumislämpötila: -183°C
Sulamislämpötila: -218.4 °C
Liukoisuus veteen, ml/100ml 20°C:ssa: 3.1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.65  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Suurina pitoisuuksina aine on ärsyttävää hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, keuhkoissa ja silmiin. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen korkeiden pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Hengitysoireet esiintyvät vain erittäin suurille pitoisuuksille altistuttaessa.
Katso myös ICSC 0880 Happi, jäähdyttämällä nesteytetty (syväjäähdytetty neste). 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O; R: 8; S: (2)-17 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi