« Takaisin hakulomakkeelle  
KLOORIDIOKSIDIICSC: 0127 (Lokakuu 1999)
Kloorioksidi
Klooriperoksidi
Kloori(IV)oksidi
CAS #: 10049-04-4
EC Numero: 233-162-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Palo- ja räjähdysvaara. Ks. Kemialliset vaarat.  EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä altista hankaukselle tai iskulle.  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaasu hienolla vesisumulla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Erillään palavista aineista ja pelkistävistä aineista. Viileä. Säilytä pimeässä. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
KLOORIDIOKSIDI ICSC: 0127
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
PUNAINEN-KELTAINEN KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan tai altistuessaan auringonvalolle tai iskusta tai kipinöiden vaikutuksesta. Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Reagoi kiivaasti eloperäisten aineiden, fosforin, kaliumhydroksidin ja rikin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi veden kanssa. Tämä muodostaa suolahappoa ja kloorihappoa. 

Molekyylikaava: ClO2
Molekyylimassa: 67.5
Kiehumislämpötila: 11°C
Sulamislämpötila: -59 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.6 (neste, 0°C)
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.8
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 101
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.3
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: >10 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Tämän kaasun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keuhkoissa. Tämä voi johtaa krooniseen keuhkoputkentulehdukseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (kattoarvo): 0.1 ppm STEL.
MAK: 0.28 mg/m3, 0.1 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 ppm; 0.28 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.3 ppm; 0.84 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 292 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, T+, N; R: 6-8-26-34-50; S: (1/2)-23-26-28-36/37/39-38-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi