« Takaisin hakulomakkeelle  
KLOORIICSC: 0126 (Maaliskuu 2009)
CAS #: 7782-50-5
YK #: 1017
EC Numero: 231-959-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Palo- ja räjähdysvaara. Ks. Kemialliset vaarat.    EI saa joutua kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa: Ks. Kemialliset vaarat  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vinkuva hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä hengityksensuojainta, suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Tekohengitystä voidaan tarvita. Ks. Huomautukset. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA. Punoitus. Polttava tunne. Kipu. Ihon palovammat.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Kyynelvuoto. Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Sulje venttiili, jos mahdollista. Eristä alue kunnes kaasu on hävinnyt. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Poista kaasu hienolla vesisumulla. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gasflam circlecorrskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Tappavaa hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 5.1 ja 8 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Erityinen eristetty kaasupullo.
Meriympäristölle vaarallinen. 
KLOORI ICSC: 0126
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VIHERTÄVÄ-KELTAINEN PURISTETTY NESTEYTETTY KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on vahva happo. Reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien aineiden ja pelkistävien aineiden kanssa. Aine reagoi useimpien orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden kanssa, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää metalleja, joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: Cl2
Molekyylimassa: 70.9
Kiehumislämpötila: -34°C
Sulamislämpötila: -101 °C
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.7
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 673
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. Ks. Huomautukset. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tästä kaasusta syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan hyvin nopeasti. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia hengityselimissä ja keuhkoissa. Tämä voi johtaa krooniseen tulehdukseen ja toimintavajeeseen. Aineella voi olla vaikutuksia hampaissa. Tämä voi johtaa eroosioon. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA; 0.4 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 1.5 mg/m3, 0.5 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
Vettä EI saa suihkuttaa vuotavalle säiliölle (syöpymisvaaran vuoksi).
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.5 ppm; 1.5 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, etyleenivinyylialkoholi.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23-36/37/38-50; S: (1/2)-9-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi