« Takaisin hakulomakkeelle  
ASETYLEENIICSC: 0089 (Elokuu 2003)
Etiini
Etyyni
CAS #: 74-86-2
YK #: 1001
EC Numero: 200-816-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Käytä liekinpidätintä estämään liekin takaisinlyönti polttimesta pulloon.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus Päänsärky. Tukehtuminen.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho      
Silmät     Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuletus. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. 
PAKKAUS
Erityinen eristetty kaasupullo. 
ASETYLEENI ICSC: 0089
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
PAINEENALAISENA ASETONIIN LIUOTETTU VÄRITÖN KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua. Hajoaa kuumentuessaan ja kohonneessa paineessa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti hapettimien ja valon vaikutuksesta fluorin tai kloorin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kuparin, hopean, elohopean ja niiden suolojen kanssa. Tämä muodostaa iskunherkkiä yhdisteitä (asetylidejä). 

Molekyylikaava: C2H2
Molekyylimassa: 26.0
Härmistymislämpötila: -84°C
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.12
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 4460
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 0.907
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 305°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.5-100
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.37  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Tukehtuminen. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa tukehtumisen alentamalla ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämän kaasun putkimateriaali ei saa sisältää yli 63% kuparia.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Sulje venttiili hitsauksen jälkeen; tarkasta säännöllisesti letkut jne., ja testaa vuodot saippuavedellä.
Tekninen tuote voi sisältää epäpuhtauksia, jotka muuttavat terveysvaikutuksia; ks. lisätietoja kortista ICSC #0694 Fosfiini. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+; R: 5-6-12; S: (2)-9-16-33 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi