« Takaisin hakulomakkeelle  
ASETONIICSC: 0087 (Huhtikuu 2009)
2-Propanoni
Dimetyyliketoni
Metyyliketoni
CAS #: 67-64-1
YK #: 1090
EC Numero: 200-662-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Kuumentaminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vettä, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Sekavuus. Päänsärky. Huimaus. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain alhaisen kiehumispisteen orgaanisia kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flame
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Ärsyttää silmiä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään : ks. Kemialliset Vaarat. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
ASETONI ICSC: 0087
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Joutuessaan kosketuksiin voimakkaiden hapettimien kuten etikkahapon, typpihapon ja vetyperoksidin kehittää räjähtäviä peroksideja. Reagoi kloroformin ja bromoformin kanssa perusolosuhteissa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää muoveja. 

Molekyylikaava: C3H6O / CH3-CO-CH3
Molekyylimassa: 58.1
Kiehumislämpötila: 56°C
Sulamislämpötila: -95 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 24
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.2
Leimahduspiste: -18 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 465°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.2-13
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.24
Viskositeetti: 0.34 mm²/s 40 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 250 ppm TWA; 500 ppm STEL; BEI; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 1200 mg/m3, 500 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: B.
EU-OEL: 1210 mg/m3, 500 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 500 ppm; 1200 mg/m³ (8 h).
HTP: 630 ppm; 1500 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5800 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 20 g/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xi; R: 11-36-66-67; S: (2)-9-16-26 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi