« Takaisin hakulomakkeelle  
VINYYLIKLORIDIICSC: 0082 (Huhtikuu 2017)
Kloorieteeni
Kloorietyleeni
Vinyylikloridimonomeeri (VCM)
CAS #: 75-01-4
YK #: 1086 (stabiloitu)
EC Numero: 200-831-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena jauhetta, hiilidioksidia, vesisumua. Ks. Huomautukset.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Tajuttomuus. Sumentunut näkö. Tunnottomuus. Pistelevä tunne.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Suojakäsineet. Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. Poista höyrypilvi hienolla vesisumulla. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gasexcl mark;warncancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Saattaa vahingoittaa maksaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään : ks. Kemialliset Vaarat. Viileä. Varastoi vain stabiloituna. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään hapettavista aineista. 
PAKKAUS
 
VINYYLIKLORIDI ICSC: 0082
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Höyryt ovat inhiboimattomia, joten ne saattavat polymeroitua ja tukkia venttiilejä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja tietyissä olosuhteissa. Aine polymeroituu helposti kuumentuessaan ja ilman ja valon vaikutuksesta ja kosketuksessa katalyyttien, voimakkaiden hapettavien aineiden ja metallien kanssa, kuten kuparin ja alumiinin. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä ja fosgeenia. Syövyttää rautaa ja terästä kosteuden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: C2H3Cl / H2C=CHCl
Molekyylimassa: 62.5
Kiehumislämpötila: -13°C
Sulamislämpötila: -154 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9 (neste)
Tiheys (höyry 15 °C:ssa): 8 g/l
Liukoisuus veteen, g/l 25 °C:ssa: 1.1 (huono)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.2
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 334
Leimahduspiste: -78 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 472°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.6-33
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.6  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Neste voi aiheuttaa paleltuman. Aine on ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa tajunnantason laskuun, kouristuksiin ja kohtauksiin. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa, pernassa, veressä, ääreisverisuonissa ja sormien kudoksissa ja luissa. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
EU-OEL: 2.6 mg/m3, 1 ppm TWA.
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 1 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää pohjaveden saastumiseen. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Tämän materiaalin suuret tulipalot ovat käytännössä mahdotonta sammuttaa: käytä vesisuihkua tai -sumua. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 3 ppm; 7.7 mg/m³ (8 h) (sitova raja-arvo, kaikki työt).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: nitriilikumi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 500 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, T; R: 45-12; S: 53-45; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi