« Takaisin hakulomakkeelle  
RIKKIDIOKSIDIICSC: 0074 (Lokakuu 2006)
Rikkianhydridi
CAS #: 7446-09-5
YK #: 1079
EC Numero: 231-195-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gasskull;toxicexcl mark;warnenviro;aqua
VAROITUS
Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman
Myrkyllistä hengitettynä
Ärsyttää silmiä
Vahingoittaa hengitysteitä hengitettynä
Vahingoittaa hengityselimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 8 

VARASTOINTI
Ilmanvaihto lattiatasosta. Kuiva. 
PAKKAUS
Huomautus: 5 
RIKKIDIOKSIDI ICSC: 0074
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN KAASU TAI PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on keskivahva happo. Reagoi kiivaasti natriumhydridin kanssa. Syövyttää muovia. 

Molekyylikaava: SO2
Molekyylimassa: 64.1
Kiehumislämpötila: -10°C
Sulamislämpötila: -75.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4 (neste, -10°C)
Liukoisuus veteen, ml/100ml 25°C:ssa: 8.5
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 330
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.25  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hengityselimissä. Tämä voi johtaa astman kaltaisiin reaktioihin, kurkunpään spasmiin ja hengityksen pysähtymiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.25 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 2.7 mg/m3, 1 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 1.3 mg/m3, 0.5 ppm TWA; 2.7 mg/m3, 1 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Vettä EI saa suihkuttaa vuotavalle säiliölle (syöpymisvaaran vuoksi).
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,5 ppm; 1,3 mg/m³ (8 h).
HTP: 1 ppm; 2,7 mg/m³ (15 min).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 23-34; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi