« Takaisin hakulomakkeelle  
HIILIMONOKSIDIICSC: 0023 (Huhtikuu 2007)
Häkä
Hiilioksidi
CAS #: 630-08-0
YK #: 1016
EC Numero: 211-128-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena hiilidioksidia, vesisumua, jauhetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Sekavuus. Huimaus. Pahoinvointi. Heikkous. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho      
Silmät      
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Tappavaa hengitettynä
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä hengitettynä
Vahingoittaa verta hengitettynä
Vahingoittaa verta ja keskushermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
HIILIMONOKSIDI ICSC: 0023
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON MAUTON VÄRITÖN PURISTETTU KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. Kaasu läpäisee helposti seinä- ja kattorakenteet. 

Kemialliset vaarat
Voi reagoida voimakkaasti hapen, asetyleenin, kloorin, fluorin tai typpioksidin kanssa. 

Molekyylikaava: CO
Molekyylimassa: 28.0
Kiehumislämpötila: -191°C
Sulamislämpötila: -205 °C
Liukoisuus veteen, ml/100ml 20°C:ssa: 2.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 0.97
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 605°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 12.5-74.2
Minimisyttymisenergia: <0.3mJ 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa karboksihemoglobinemiaan ja sydämen toimintahäiriöihin. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia sydän- ja verisuonielimissä ja keskushermostossa. Voi vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 25 ppm TWA; BEI.
MAK: 35 mg/m3, 30 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: B.
EU-OEL: 23 mg/m3, 20 ppm TWA; 117 mg/m3, 100 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Hiilimonoksidia muodostuu mm. hiilen, öljyn ja puun epätäydellisen palamisen seurauksena.
Ajoneuvojen pakokaasut ja tupakan savu sisältävät yhdistettä.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 ppm; 23 mg/m³ (8 h) (melu).
HTP: 75 ppm; 87 mg/m³ (15 min) (melu).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren häkähemoglobiini 0.040 (=4.0%). Raskauden aikana häkäaltistumisessa sovelletaan toimenpiderajana arvoa 0.02 (=2.0%).
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1807 ppm.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, T; R: 12-23-48/23-61; S: 53-45; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi