« Takaisin hakulomakkeelle  
HIILIDIOKSIDIICSC: 0021 (Lokakuu 2006)
Hiilihappokaasu
Hiilianhydridi
CAS #: 124-38-9
YK #: 1013
EC Numero: 204-696-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Päänsärky. Kohonnut verenpaine. Kohonnut sydämen lyöntitiheys. Tukehtuminen. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho KOSKETUS (KAASU TAI KUIVAJÄÄ): PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.   
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuletus. ÄLÄ käytä vettä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gas
VAROITUS
Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman
Voi olla haitallista hengitettynä  

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.2 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
HIILIDIOKSIDI ICSC: 0021
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON VÄRITÖN PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. Vapaasti virtaava neste kondensoituu muodostaen erittäin kylmää ja kuivaa jäätä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 2000 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllistä hiilimonoksidia. 

Molekyylikaava: CO2
Molekyylimassa: 44.0
Härmistymislämpötila: -79°C
Liukoisuus veteen, ml/100ml 20°C:ssa: 88
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 5720
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.83  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Korkeiden pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa tajuttomuutta. Tukehtuminen. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa vakavan tukehtumisvaaran suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia aineenvaihdunnassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5000 ppm TWA; 30000 ppm STEL.
MAK: 9100 mg/m3, 5000 ppm; hetkellisyysluokka: II(2).
EU-OEL: 9000 mg/m3, 5000 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Hiilidioksidia poistuu monessa käymisprosessissa (viini, olut, jne.) ja on savukaasujen pääkömponentti.
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista.
Muita kuljetukseen luokiteltuja YK numeroita ovat: YK 1845 hiilidioksidi, kuiva jää; YK 2187 hiilidioksidi, jäähdytetty neste. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5000 ppm; 9100 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi